Sydän on
oikealla

Myös alue­vaa­leissa!

Hyvät palve­lut eivät synny puhu­malla kauniita. Ne synty­vät kääri­mällä hihat ja teke­mällä hyvää. Suomeen muodos­te­taan 21 hyvin­voin­tia­luetta, joiden vastuulle siir­ty­vät kunnilta sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sekä pelas­tus­toi­men tehtä­vät. Alue­vaa­lit käydään 23. tammi­kuuta 2022.

Tutustu alue­vaa­lioh­jel­maan

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä. Nyt jos koskaan tarvi­taan sitä kuului­saa suoma­laista maalais­jär­keä.

Vaih­toeh­to­bud­jetti 2022

Hyvin­vointi ei synny velka­vuo­rella tai ääri­ki­reällä vero­tuk­sella eikä sillä, että valtio tekee kaikki ratkai­sut puoles­tamme. Hyvin­vointi syntyy työstä ja yrit­tä­mi­sestä.

Tutustu alue­vaa­lieh­dok­kai­siimme

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta.

Tietoa kokoo­muk­sesta

Kokoo­mus on paljon muuta­kin kuin kansan­edus­ta­jamme ja meppimme – me olemme kansan­liike. Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla taval­lamme. Kokoo­mus on aatteel­li­nen harras­tus, jonka parissa opitaan uutta ja tava­taan mahta­via ihmi­siä.

Arvot

Poli­tiik­kamme perus­tuu arvoi­hin – Uskomme yksi­löön, vastuuseen ja vapau­teen. Haluamme raken­taa yhteis­kun­taa, jossa jokai­sella on mahdol­li­suus menes­tyä ja jossa heikoim­mista pide­tään huolta.

Peri­aa­teoh­jelma

Kansal­li­nen Kokoo­mus on moniar­voi­nen poliit­ti­nen liike, joka toivot­taa terve­tul­leiksi mukaan yhtei­seen työhön kaikki, jotka hyväk­sy­vät peri­aa­teoh­jel­mas­samme kuva­tut asiat.

Lähde mukaan vaikut­ta­maan

Kokoo­muk­sella on aktii­vi­sesti toimiva järjes­tö­kenttä koko Suomessa. Alueel­lista toimin­taa johtaa kunkin alueen piiri­jär­jestö ja toimin­taan voit lähteä mukaan helposti – voit vaikka soit­taa alueesi toimis­toon ja kysyä, että mitä toimin­taa juuri sinulle olisi tarjolla.

Uuti­set

25.1.2022

Petteri Orpo’s speech at the Helsinki Paasi­kivi Society

There is never a wrong or bad time to discuss foreign policy. Especially during times like ours. Major deve­lop­ments are

25.1.2022

Petteri Orpon puhe Paasi­­kivi-seurassa

Koskaan ei ole väärä tai huono hetki keskus­tella ulko­po­li­tii­kasta. Varsin­kaan tällai­sena aikana, jolloin kansain­vä­li­sessä poli­tii­kassa on aistit­ta­vissa sellai­sia kehi­tys­kul­kuja, joihin

22.1.2022

Häkkä­nen: Parhaat käytän­nöt ratkai­suna raha- ja hoita­ja­pu­laan

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen keskus­telu on jämäh­tä­nyt vali­tet­ta­vasti kahteen asiaan: lisää rahaa ja lisää hoita­jia. Molem­pia tarvi­taan lisää, mutta realis­mia on,

22.1.2022

Heikki Autto: Koko Suomi tarvit­see toimi­vat pelas­tus­pal­ve­lut

Kokoo­mus on sitou­tu­nut turvaa­maan suoma­lai­sille laaduk­kaat pelas­­­tus- ja ensi­hoi­to­pal­ve­lut koko maassa. Harva meistä on näiden palve­lui­den vakio­asia­kas, mutta jokai­nen meistä

21.1.2022

Päämi­nis­te­rin puheet vanhus­pal­ve­luista ja kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tista eivät vastaa todel­li­suutta

Senio­ri­foo­ru­min blogi /​​​ Sari Sarko­maa Oudok­sun suuresti päämi­nis­teri Mari­nin (SDP) puheita tors­tain 13.1. Ylen vaali­ten­tissä, jossa hän esit­teli halli­tuk­sen aikaan­saan­nok­sia vanhus­pal­ve­luissa. Todel­li­suu­dessa dema­ri­joh­toi­sen

21.1.2022

Anna-Kaisa Ikonen: Miksi maakun­ta­ve­ron valmis­telu jatkuu edel­leen?

Maakun­ta­vero nousee kork­kina pintaan lähes jokai­sessa alue­vaa­li­kes­kus­te­lussa. Maakun­ta­ve­rossa on kyse siitä, anne­taanko perus­tet­ta­ville hyvin­voin­tia­lueille oma vero­tusoi­keus valtion ja kuntien lisäksi.